POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES
SKLEPU EROPTEKA.pl

 

Niniejsza polityka prywatno艣ci sklepu EROPTEKA.PL (zwana dalej: “Polityk膮”) ma charakter informacyjny, co oznacza 偶e nie stanowi ona 藕r贸d艂a obowi膮zk贸w dla Klient贸w sklepu EROPTEKA.PL.

Informacje zawarte w Polityce maj膮 charakter og贸lny. Szczeg贸艂owa informacja dotycz膮ca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udost臋pniana ka偶dorazowo podczas ich pozyskiwania w tre艣ci klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i 艂atwo dost臋pnym miejscu. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, kt贸rym s膮 one przekazywane.

 1. Administratorem danych osobowych:
  1. zbieranych za po艣rednictwem sklepu EROPTEKA.PL (w tym z wykorzystaniem plik贸w cookies) lub innych kana艂贸w komunikacji z Klientem;
  2. uzyskanych w oparciu o aktywno艣膰 Klienta w Internecie;
   jest Mateusz Surma, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 pod nazw膮 Ionad z siedzib膮 w Kamionkach (62-023), ul. Do偶ynkowa 20/2, NIP 764-26-18-550, zwany dalej “Administratorem”聽i b臋d膮cy jednocze艣nie Sprzedaj膮cym.
 2. Dane osobowe Klient贸w s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej r贸wnie偶: “RODO”) oraz innymi aktualnie obowi膮zuj膮cymi, tj. przez ca艂y okres przetwarzania okre艣lonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: “danymi osobowymi”). Mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.
 3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
  2. zbierane w konkretnych, wyra藕nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;
  4. prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane;
  6. przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.
 4. Ka偶dorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikaj膮 ze zgody Klienta lub przepis贸w prawa oraz doprecyzowywane s膮 w wyniku dzia艂a艅 podejmowanych przez Klienta w sklepie EROPTEKA.PL lub w ramach innych kana艂贸w komunikacji z Klientem. Dla przyk艂adu: (I) Dane osobowe Klienta mog膮 by膰 przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, dostosowanych do jego preferencji wy艂膮cznie je艣li Klient wyrazi艂 na to zgod臋; (II) je偶eli Klient nie zdecyduje si臋 na zakup za po艣rednictwem sklepu EROPTEKA.PL, a dokona za jego po艣rednictwem wy艂膮cznie rezerwacji poszczeg贸lnych produkt贸w, to jego Dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
 5. Mo偶liwe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja umowy sprzeda偶y (Twoje dane przetwarzamy np. w celu sk艂adania zam贸wie艅 bez konieczno艣ci ka偶dorazowego wype艂niania formularzy, dost臋pu do historii zakup贸w, realizacji zam贸wienia, wykonania zawartej umowy w szczeg贸lno艣ci potwierdzenia jego z艂o偶enia oraz zarezerwowania lub wys艂ania do Ciebie wybranego produktu, jak r贸wnie偶 w razie potrzeby skontaktowania si臋 w tej sprawie, zarz膮dzania zgodami w sklepie);
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  3. 聽przeprowadzenie konkursu, w szczeg贸lno艣ci wy艂onienie zwyci臋zc贸w konkursu oraz realizacja nagr贸d;
  4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabat贸w) dot. produkt贸w lub us艂ug Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorc贸w, w szczeg贸lno艣ci w celu realizacji us艂ugi Newslettera;
  5. ocena i analiza aktywno艣ci oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania reklam, ofert, czy promocji, dot. produkt贸w lub us艂ug Administratora w spos贸b dostosowywany do zainteresowa艅 Klienta (nie wp艂ywaj膮c jednak istotnie na jego decyzje), w szczeg贸lno艣ci w celu realizacji us艂ugi Newslettera;
  6. dochodzenie roszcze艅 i obrona przed roszczeniami, r贸wnie偶 os贸b trzecich;
  7. wype艂nienie obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cych z przepis贸w, np. podatkowych i rachunkowych;
  8. udzielanie odpowiedzi na wiadomo艣ci Klient贸w.
 6. Administrator mo偶e przetwarza膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane osobowe Klient贸w:
  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji, sk艂adaniu zam贸wienia lub dokonywaniu rezerwacji w sklepie (w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby [je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozosta艂e dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu;
  2. Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas sk艂adania reklamacji;
  3. Dane osobowe podane w celu wzi臋cia udzia艂u w konkursach;
  4. inne dane w szczeg贸lno艣ci uzyskane w oparciu o aktywno艣膰 Klienta w Internecie, w tym uzyskane za po艣rednictwem sklepu z wykorzystaniem technologii cookies.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w sklepie EROPTEKA.PL jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z okre艣lonych funkcjonalno艣ci sklepu, np. do z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia i zawarcia, wykonania umowy sprzeda偶y lub zapisania si臋 do newslettera.
 8. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy sprzeda偶y wskazany jest przed zawarciem umowy sprzeda偶y w sklepie EROPTEKA.PL albo przed zam贸wieniem us艂ugi newsletter. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych mo偶e by膰 brak mo偶liwo艣ci skutecznego dokonania powy偶szych czynno艣ci.
 9. Odno艣nie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mo偶emy mie膰 do czynienia z r贸偶nymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zale偶no艣ci od kategorii danych osobowych, kt贸re s膮 przetwarzane i celu przetwarzania. I tak:
  1. dane osobowe os贸b odwiedzaj膮cych sklep EROPTEKA.PL 聽przetwarzane s膮 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowuj膮c wy艣wietlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyra偶enie takiej zgody zwr贸cili艣my si臋 do osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
  2. dane osobowe os贸b, kt贸re korzystaj膮 ze sklepu EROPTEKA.PL i wype艂niaj膮 w tym celu formularz internetowy s膮 przetwarzane, poniewa偶 jest to niezb臋dne dla celu wykonania umowy;
  3. w niekt贸rych przypadkach przetwarzania pewnych danych osobowych wymagane jest dla cel贸w podatkowych i rachunkowych.
 10. Administrator na potrzeby prezentowania og贸lnych reklam, ofert lub promocji przeznaczonych dla wszystkich Klient贸w, w spos贸b dostosowywany do zainteresowa艅 danego Klienta, mo偶e zapoznawa膰 si臋 z jego preferencjami, np. poprzez analiz臋 tego jak cz臋sto odwiedza on sklep EROPTEKA.PL. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwa艅 Klienta oraz dostosowanie si臋 do jego potrzeb, nie wp艂ywaj膮c jednak istotnie na jego decyzje. Powy偶sze dzia艂ania cz臋sto s膮 wykonywane przez system w spos贸b zautomatyzowany, dzi臋ki czemu wysy艂ane tre艣ci b臋d膮 najbardziej aktualne.
 11. Dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazane przez Administratora do przetwarzania innym podmiotom.聽Ka偶dorazowo katalog odbiorc贸w danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu us艂ug z jakich korzysta Klient. Przede wszystkim w ograniczonym zakresie s膮 to partnerzy Administratora kt贸rzy technicznie pomagaj膮 sprawnie prowadzi膰 sklepEROPTEKA.PL (np. wspieraj膮 sklep w wysy艂aniu wiadomo艣ci e-mail, a w przypadku dzia艂a艅 reklamowych tak偶e w kampaniach marketingowych), dostawcy us艂ug hostingu lub us艂ug teleinformatycznych, przewo藕nicy lub po艣rednicy realizuj膮cy przesy艂ki, podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 w sklepie EROPTEKA.PL, firmy, kt贸re serwisuj膮 oprogramowanie itp., 艣wiadcz膮 us艂ugi doradcze (w tym prawne).
 12. Administrator nie b臋dzie przekazywa艂 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego, poza sytuacjami w kt贸rych nast臋puje to na wniosek osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
 13. Ka偶demu Klientowi przys艂uguje w ka偶dym czasie prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych;
  2. przenoszenia danych osobowych, kt贸re przekaza艂 Administratorowi i kt贸re s膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  3. dost臋pu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, kt贸re dane osobowe s膮 przetwarzane);
  4. sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. je偶eli dane osobowe s膮 nieprawid艂owe) lub usuni臋cia danych osobowych (np. w przypadku, gdy by艂y one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  5. cofni臋cia ka偶dej wyra偶onej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofni臋ciem.
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczeg贸lno艣ci wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (je偶eli nie ma innych wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrz臋dnych wobec interes贸w Klienta).
 14. Dane Osobowe mog膮 by膰 przechowywane przez okres korzystania ze sklepu EROPTEKA.PL, w przypadku dzia艂a艅 marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a je艣li zwi膮zane s膮 z cookies, w zale偶no艣ci od kwestii technicznych, do czasu usuni臋cia tych plik贸w przy pomocy ustawie艅 przegl膮darki (przy czym usuni臋cie plik贸w nie zawsze jest to偶same z usuni臋ciem danych osobowych uzyskanych za po艣rednictwem tych plik贸w, st膮d mo偶liwo艣膰 sprzeciwu).
 15. Je偶eli przetwarzanie danych osobowych jest uzale偶nione od zgody Klienta, dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane dop贸ki nie zostanie ona cofni臋ta.
 16. W ka偶dym jednak przypadku:
  1. dane osobowe b臋d膮 przechowywane r贸wnie偶 wtedy, gdy przepisy prawa (np. ksi臋gowe lub podatkowe) b臋d膮 zobowi膮zywa膰 Administratora do ich przetwarzania;
  2. dane osobowe b臋d膮 przechowywane d艂u偶ej na wypadek, gdyby Klient mia艂 wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia albo w celu dochodzenia roszcze艅 przez Administratora, b膮d藕 w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami os贸b trzecich, przez okres ich przedawnienia okre艣lony przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego.
 17. Administrator posiada mo偶liwo艣膰 (techniczn膮) komunikowania si臋 z Klientem na odleg艂o艣膰 (np. wiadomo艣膰 e-mail). Informacje handlowe zwi膮zane z prowadzon膮 przez Administratora dzia艂alno艣ci膮 s膮 przesy艂ane wy艂膮cznie na podstawie wyra偶onej przez Klienta zgody.
  1. Pliki “cookies”

Cel wykorzystywania plik贸w cookies oraz zasady korzystania z nich

Pliki cookies u偶ywane na naszej stronie internetowej wykorzystywane s膮 w celach statystycznych oraz pozwalaj膮 u偶ytkownikom na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z serwisu. Pliki cookies umo偶liwiaj膮 mi臋dzy innymi logowanie do serwisu oraz odpowiedni膮 personalizacj臋 wy艣wietlanych na stronie dokument贸w i informacji.

Czym s膮 pliki cookies

Cookies s膮 to ma艂e pliki tekstowe, wysy艂ane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urz膮dzeniach, z kt贸rych u偶ytkownik 艂膮czy si臋 z Internetem. Pliki te s膮 pomocne, gdy偶 umo偶liwiaj膮 serwisowi rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika i odpowiednio si臋 wy艣wietli膰.

W naszym serwisie korzystamy z plik贸w cookies z wielu powod贸w, np.: aby dostosowa膰 nasze strony do preferencji u偶ytkownik贸w, u艂atwi膰 nawigacj臋 po stronach oraz zapewni膰 skuteczno艣膰 procedur bezpiecze艅stwa. Niekt贸re z tych funkcji s膮 realizowane r贸wnie偶 przez inne rozwi膮zania technologiczne. Dlatego te偶 niniejsza polityka dotycz膮ca plik贸w cookies odnosi si臋 zar贸wno do typowych plik贸w cookies, jak i innych mechanizm贸w spe艂niaj膮cych ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane s膮 pliki cookies umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu (np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu), s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, umo偶liwiaj膮ce zapami臋tanie wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika (np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.).

Podstawa prawna stosowania plik贸w cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest mo偶liwe na podstawie wyra偶enia przez u偶ytkownika zgody. Standardowo przegl膮darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b膮d藕 innym urz膮dzeniu pod艂膮czonym do sieci domy艣lnie zezwalaj膮 na umieszczanie plik贸w cookies na takim urz膮dzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o u偶ytkownikach. Podstaw膮 przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwy偶szej jako艣ci tre艣ci prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji u偶ytkownik贸w oraz marketing.

Spos贸b zarz膮dzania plikami cookies przez u偶ytkownik贸w

Wi臋kszo艣膰 u偶ywanych przegl膮darek, zar贸wno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urz膮dzeniach, domy艣lnie akceptuje pliki cookies. W przypadku ch臋ci zmiany domy艣lnych ustawie艅 albo cofni臋cia zgody mo偶na to zrobi膰 za pomoc膮 ustawie艅 w przegl膮darce. W przypadku problem贸w z ustawieniem zmian nale偶y skorzysta膰 z opcji Pomoc w menu u偶ywanej przegl膮darki. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies pozwalaj膮 na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwis贸w www. Wy艂膮czenie ich mo偶e spowodowa膰 nieprawid艂owe wy艣wietlanie si臋 serwisu w przegl膮darce.

Okres przechowywania plik贸w “cookies” przez Administratora

W zale偶no艣ci przede wszystkim od cel贸w i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mog膮 one by膰 przechowywane przez czas przechowywania danych osobowych wskazany powy偶ej w niniejszej Polityce.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe u偶ytkownika nieb臋d膮cego klientem b臋d膮 przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator mo偶e usun膮膰 dane osobowe, je艣li przez dwa lata nie zostan膮 one wykorzystane do cel贸w marketingowych chyba, 偶e przepisy prawa b臋d膮 zobowi膮zywa膰 Administratora do d艂u偶szego przetwarzania danych osobowych.

Pewne dane osobowe mog膮 by膰 przechowywane d艂u偶ej na wypadek, gdyby osoba odwiedzaj膮ca mia艂a wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszcze艅 przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (r贸wnie偶 os贸b trzecich), przez okres ich przedawnienia okre艣lony przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego.

W ka偶dej chwili mo偶na skontaktowa膰 si臋 z Administratorem wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 poczt膮 tradycyjn膮 lub elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie Polityki, b膮d藕 telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wst臋pie Polityki. Adresy oraz dane w ten spos贸b gromadzone nie b臋d膮 wykorzystywane do komunikacji w celu innym ni偶 realizacja zapytania.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynno艣ci (np. z艂o偶enia reklamacji za pomoc膮 formularza), Administrator mo偶e ponownie zwr贸ci膰 si臋 do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej to偶samo艣ci i umo偶liwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania 偶膮danej czynno艣ci. Podanie tych danych nie jest obowi膮zkowe, lecz mo偶e by膰 niezb臋dne do dokonania czynno艣ci lub uzyskania informacji, kt贸re interesuj膮 dan膮 osob臋.

Administrator stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udost臋pnia np. nast臋puj膮ce 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych elektronicznie:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost臋pem.
 2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na kt贸rych podawane s膮 Dane Osobowe.
 3. Szyfrowanie danych s艂u偶膮cych do autoryzacji osoby korzystaj膮cej z funkcjonalno艣ci sklepu EROPTEKA.PL.
 4. Zarejestrowanie do sklepu jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has艂a.

Niniejsza Polityka mo偶e zosta膰 zmieniona w nast臋puj膮cych przypadkach:

 1. zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci w zakresie ochrony danych osobowych, us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 praw konsument贸w, kt贸re wp艂ywaj膮 na prawa i obowi膮zki Administratora lub prawa i obowi膮zki u偶ytkownika/klienta;
 2. rozw贸j funkcjonalno艣ci sklepu EROPTEKA.PL, w tym wprowadzenie nowych rozwi膮za艅 technologicznych lub technicznych, maj膮cych wp艂yw na zakres Polityki.

O zmianie Administrator poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie sklepu EROPTEKA.PL, podaj膮c jednocze艣nie dat臋 od kt贸rej zmieniona Polityka b臋dzie obowi膮zywa膰.

Niniejsza wersja Polityki obowi膮zuje od dnia 26.10.2018 r.